خیلی بیشتر از زیبایی

انسان ها را در مرکز پروژه قرار داده فقط خوب نبوده بلکه به طور محشر بود و کیفیت و اصالت را أساس اصلی خود قرار داده آریوم کورو امکانات ویژه را برای شما ارایه می کند.

1+1 A
1- غذای اصلی
2- سالن+اشپزخانه
3- اتاق خواب
4- حمام
5- بالکن
6- نمایش کامل
منطقه ناخالص کلی
ناحیه ناخالص
1+1 A-Z
1- غذای اصلی
2- سالن+اشپزخانه
3- اتاق خواب
4- حمام
5- TERAS + TAHSİSLİ ALAN
6- نمایش کامل
منطقه ناخالص کلی
ناحیه ناخالص
1+1 F T
1- غذای اصلی
2- سالن
3- اشپزخانه
4- راهرو
5- اتاق-1
6- اتاق-2
7- بالکن-1
8- بالکن-2
9- اتاق خواب اصلی
10- حمام والدین
11- اتاق شستشو
12- حمام
منطقه ناخالص کلی
ناحیه ناخالص
2+1 C
1- غذای اصلی
2- سالن
3- اشپزخانه
4- راهرو
5- اتاق
6-اتاق خواب اصلی
7- حمام والدین
8- حمام
9- اتاق شستشو
10- بالکن
11- نمایش کامل
منطقه ناخالص کلی
ناحیه ناخالص
2+1 C-Z
1- غذای اصلی
2- سالن
3- اشپزخانه
4- راهرو
5- اتاق
6- اتاق خواب اصلی
7- حمام والدین
8- حمام
9- اتاق شستشو
10- TERAS + TAHSİSLİ ALAN
11- نمایش کامل
منطقه ناخالص کلی
ناحیه ناخالص
2+1 D-T
1- غذای اصلی
2- سالن + اشپزخانه
3- راهرو
4- اتاق خواب
5- اتاق خواب اصلی
6- حمام والدین
7- حمام
8- اتاق شستشو
9- TERAS + TAHSİSLİ ALAN
10- نمایش کامل
منطقه ناخالص کلی
ناحیه ناخالص
3+1 A
1- غذای اصلی
2- سالن
3- اشپزخانه
4- راهرو
5- اتاق 1
6- اتاق 2
7-اتاق خواب اصلی
8- حمام والدین
9- حمام
10- اتاق شستشو
11- بالکن
12- بالکن
13- نمایش کامل
منطقه ناخالص کلی
ناحیه ناخالص
3+1 A-Z
1- غذای اصلی
2- سالن
3- اشپزخانه
4- راهرو
5- اتاق 1
6- اتاق 2
7-اتاق خواب اصلی
8- حمام والدین
9- حمام
10- اتاق شستشو
11- بالکن
12- بالکن
13- TAHSİSLİ ALAN
14- نمایش کامل
منطقه ناخالص کلی
ناحیه ناخالص
3+1 E2-T
1- غذای اصلی
2- سالن
3- اشپزخانه
4- راهرو
5- اتاق خواب
6- اتاق خواب
7-اتاق خواب اصلی
8- حمام والدین
9- حمام
10- اتاق شستشو
11- TERAS + TAHSİSLİ ALAN
12- نمایش کامل
منطقه ناخالص کلی
ناحیه ناخالص
3+1 F T
1- غذای اصلی
2- سالن
3- اشپزخانه
4- راهرو
5- اتاق-1
6- اتاق-2
7- بالکن-1
8- بالکن-2
9- اتاق خواب اصلی
10- حمام والدین
11- اتاق شستشو
12- حمام
منطقه ناخالص کلی
ناحیه ناخالص
4+1 A
1- غذای اصلی
2- سالن
3- اشپزخانه
4- اتاق نشیمن
5- راهرو
6- اتاق خواب
7- اتاق خواب
8- E.اتاق خواب
9- حمام والدین
10- حمام
11- اتاق شستشو
12- بالکن
13- بالکن
14- نمایش کامل
منطقه ناخالص کلی
ناحیه ناخالص
4+1 A-Z
1- غذای اصلی
2- سالن
3- اشپزخانه
4- اتاق نشیمن
5- راهرو
6- اتاق خواب
7- اتاق خواب
8-اتاق خواب اصلی
9- حمام والدین
10- حمام
11- اتاق شستشو
12- TERAS + TAHSİSLİ ALAN
13- نمایش کامل
منطقه ناخالص کلی
ناحیه ناخالص
4+1 B-T
1- غذای اصلی
2- سالن
3- اشپزخانه
4- راهرو
5- اتاق خواب
6- اتاق خواب
7- اتاق خواب
8-اتاق خواب اصلی
9- حمام والدین
10- حمام
11- WC
12- اتاق شستشو
13- TERAS + TAHSİSLİ ALAN
14- نمایش کامل
منطقه ناخالص کلی
ناحیه ناخالص
طرح سایت
1+1 A
1- غذای اصلی
2- سالن
3- اشپزخانه
4- اتاق نشیمن
5- راهرو
6- اتاق خواب
7- اتاق خواب
8- اتاق خواب اصلی
9- حمام والدین
10- حمام
11- اتاق شستشو
12- بالکن
13- بالکن
14- نمایش کامل
منطقه ناخالص کلی
ناحیه ناخالص
1+1 A-Z
1- غذای اصلی
2- سالن
3- اشپزخانه
4- اتاق نشیمن
5- راهرو
6- اتاق خواب
7- اتاق خواب
8-اتاق خواب اصلی
9- حمام والدین
10- حمام
11- اتاق شستشو
12- TERAS + TAHSİSLİ ALAN
13- نمایش کامل
منطقه ناخالص کلی
ناحیه ناخالص
4+1 B-T
1- غذای اصلی
2- سالن
3- اشپزخانه
4- راهرو
5- اتاق خواب
6- اتاق خواب
7- اتاق خواب
8-اتاق خواب اصلی
9- حمام والدین
10- حمام
11- WC
12- اتاق شستشو
13- TERAS + TAHSİSLİ ALAN
14- نمایش کامل
منطقه ناخالص کلی
ناحیه ناخالص
2+1 A
1- غذای اصلی
2- راهرو
3-اتاق خواب اصلی
4- حمام والدین
5- اتاق
6- حمام
7- سالن
8- اشپزخانه
9- اتاق شستشو
10- بالکن
11- نمایش کامل
منطقه ناخالص کلی
ناحیه ناخالص
2+1 H
1- غذای اصلی
2- راهرو
3-اتاق خواب اصلی
4- حمام والدین
5- اتاق
6- حمام
7- سالن
8- اشپزخانه
9- اتاق شستشو
10- بالکن
11- نمایش کامل
منطقه ناخالص کلی
ناحیه ناخالص
3+1 B 5_Z
1- غذای اصلی
2- راهرو
3-اتاق خواب اصلی
4- حمام والدین
5- اتاق 1
6- اتاق 2
7- حمام
8- سالن
9- اشپزخانه
10- اتاق شستشو
11- TERAS + TAHSİSLİ ALAN
12- TERAS 2
13- نمایش کامل
منطقه ناخالص کلی
TAHSİSLİ ALAN
ناحیه ناخالص
3+1 H
1- غذای اصلی
2- راهرو
3-اتاق خواب اصلی
4- حمام والدین
5- اتاق 1
6- اتاق 2
7- حمام
8- سالن
9- اشپزخانه
10- اتاق شستشو
11- بالکن 1
12- بالکن 2
13- نمایش کامل
منطقه ناخالص کلی
ناحیه ناخالص
3+1 E
1- غذای اصلی
2- راهرو
3-اتاق خواب اصلی
4- حمام والدین
5- اتاق 1
6- اتاق 2
7- حمام
8- سالن
9- اشپزخانه
10- اتاق شستشو
11- بالکن
12- نمایش کامل
منطقه ناخالص کلی
ناحیه ناخالص
4+1 B_T
1- غذای اصلی
2- راهرو
3- اتاق خواب اصلی
4- حمام والدین
5- اتاق 1
6- اتاق 2
7- اتاق 3
8- حمام
9- WC
10- سالن
11- اشپزخانه
12- اتاق شستشو
13- TERAS + TAHSİSLİ ALAN
14- نمایش کامل
منطقه ناخالص کلی
TAHSİSLİ ALAN
ناحیه ناخالص
Kapat

فرم را پر کنید

من می خواهم از طریق ایمیل و اس ام اس مطلع شوم